Miesiąc: sierpień 2020

PROCEDURY – w związku z trwającą pandemią COVID 19

Zasady BHP i wytyczne sanitarne dot. prowadzenia i uczestniczenia w zajęciach szkolnych:

1. W zajęciach mogą brać udział wyłącznie dzieci zdrowe.
2. W zajęciach mogą brać udział wyłącznie uczniowie z podpisanym uprzednio przez rodzica/opiekuna oświadczeniem o stanie zdrowia.
3. Rodzice/opiekunowie proszeni są o punktualne przyprowadzenie oraz odbiór dziecka
z zajęć.
4. Rodzice nie mogą przebywać na terenie szkoły.
5. Jeżeli rodzice/opiekunowie wyrażają zgodę, aby dziecko samo wyszło z siedziby szkoły lub samodzielnie wróciło do domu, proszeni są o poinformowanie o tym fakcie (SMS-em,
e-mailem) sekretariat.
6. Uczniowie proszeni są o ubranie stroju do ćwiczeń w domu i po zmianie obuwia w szatni oraz pozostawienia ubrania wierzchniego wejście do sali baletowej.
7. Prosimy o przyprowadzanie dzieci przez jednego rodzica/opiekuna.

Informacje dotyczące higieny, dezynfekcji i zasad zachowania bezpieczeństwa sanitarnego:

1. Przy wejściu do szkoły stoi bezdotykowa stacja dezynfekująca — prosimy o dezynfekowanie rąk wszystkie osoby wchodzące na teren szkoły. Środki do dezynfekcji umieszczone są przy wejściach na sale ćwiczeń oraz w toaletach – ręce należy dezynfekować kilka razy w ciągu dnia.
2. Na terenie szkoły obowiązują maseczki lub przyłbice. Uczniowie mogą ściągać maseczki dopiero na sali baletowej.
3. Przed każdymi zajęciami uczniom będzie przesiewowo mierzona temperatura termometrem bezdotykowym. Rodzic/opiekun wyraża zgodę na pomiar temperatury w oświadczeniu o stanie zdrowia dziecka.
4. Uczestnicy zajęć oraz nauczyciel prowadzący ćwiczą bez masek, oraz innych środków/materiałów zasłaniających usta i nos. Jeżeli życzeniem rodzica/opiekuna będzie, aby dziecko ćwiczyło z zakrytymi ustami i nosem to jest to możliwe, ale na pełną odpowiedzialność rodzica/opiekuna.
5. Po każdej grupie będzie następowała dezynfekcja drążków oraz wietrzenie sali.